law_large_picturehdสำนักงานที่ปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน
สามารถติดต่อเราเพื่อปรึกษาด้านกฎหมายโดยตรง เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน มรดก คู่สามีภรรยา รวมถึงกฎหมายด้านอหังสาริมทรัพย์ รวมทั้งยังมีการให้ความรู้กฎหมายด้านสัญญา การทำนิติกรรมและการจดทะเบียนด้านธุรกิจด้วย

silde-law-picture1
silde-law-picture3
silde-law-picture2
silde-law-picture4